Saksliste til årsmøte Grindheim IL. 28 feb. 2019

  1. Godkjenne de stemmeberettigete.
  2. Godkjenne innkalling og saksliste.
  3. Velg dirigent, referent, samt 2 medlemmer  til å underskrive protokollen.
  4. Behandle idrettslagets årsmelding.
  5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
  6. Behandle innkomne saker.
  7. Fastsette medlemskontingent for 2020, og styrehonorar for 2019.
  8. Vedta idrettslagets budsjett for 2019.
  9. Valg.
  10. Orienteringssaker.